Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en tevens hier te lezen (hierna: “de Algemene Voorwaarden”). en zijn van toepassing op WOW Creator en zijn handelsnamen.

Sectie bepaling: Sectie A: Algemene Bepalingen, Sectie B: Specifieke bepalingen Online diensten.

Artikel 1. Definities (sectie A)
1.1 Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden (hierna: de “AV”) zoals deze worden van tijd tot tijd gewijzigd.
1.2 Opdrachtgever: Iedere (rechts)persoon die met Opdrachtnemer een Overeenkomst wil sluiten of heeft gesloten.
1.3 Opdrachtnemer: WOW Creators, gevestigd te Valkenburg a/d Geul, Nederland ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het KVK-Nummer 85615226.
1.4 Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.
1.5 Overeenkomst: Een door beide Partijen ondertekend document waarin de afspraken betreffende de door Opdrachtnemer uit te voeren en door Opdrachtgever te accepteren werkzaamheden zijn vastgelegd.

Artikel 2. Toepasselijkheid (sectie A)
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen en elk aanbod(en), opdrachten, werkzaamheden, offertes, diensten et cetera tussen Partijen, ook wanneer deze niet mochten leiden tot of in verband staan met een overeenkomst.
2.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brievenpost of e-mail.
2.3 De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden of overeenkomst nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en), waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere (algemene) voorwaarden uitgesloten.
2.6 Opdrachtnemer is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3. Overeenkomst en opzegging (sectie A)
3.1 De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt pas tot stand indien deze door beide Partijen is ondertekend of bevestigd.
3.2 Een Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één (1) jaar tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
3.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, geen uitvoering te geven aan een ondertekende Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat opdrachtgever niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Opdrachtnemer weigert zal zij Opdrachtgever binnen 14 (veertien) dagen na ondertekening van de Overeenkomst schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
3.4 Opzegging van een overeenkomst geschiedt per aangetekende post en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 2 (twee) maanden, tegen het einde van de overeengekomen of verlengde looptijd van de Overeenkomst.
3.5 In afwijking van het bepaalde in artikel 7:408 BW kan elk der partijen de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen of indien beslag is gelegd op een aanzienlijk deel van het vermogen van een der partijen. De Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van Opdrachtnemer vervalt het recht tot gebruik van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.

Artikel 4. Tarieven, offertes en aanbiedingen (sectie A)
4.1 Alle door de Opdrachtnemer (WOW Creators) opgegeven prijzen zijn in EURO, en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders overeengekomen.
4.2 Eventuele reiskosten en andere opdracht gebonden kosten kunnen afzonderlijk worden berekend. Deze staan dan als zodanig vermeld in de offerte.
4.3 Transactiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.
4.5 Alle aanbiedingen en/of offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk door Opdrachtnemer schriftelijk anders vermeld. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen één maand na uitbrenging van de aanbieding is aanvaard.

Artikel 5. Mederwerkersbeding (sectie A)
5.1 Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken medewerkers aannemen of benaderen om bij haar, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende twaalf (12) maanden daarna.
5.2 In geval van overtreding van dit artikel verbeurt de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een terstond en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van € 10.000,00 per overtreding, te vermeerderen met € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de bevoegdheid van WOW Creators om in plaats van deze boete vergoeding te vorderen van de volledige schade.

Artikel 6. Meerwerk en wijzingen van de opdracht (sectie A)
6.1 Indien Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever of op eigen verzoek, met voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, dan zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed overeenkomstig tegen de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
6.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 6.1 de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.
6.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen, zal Opdrachtgever vooraf schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

Artikel 7. Voltooiing van de opdracht (sectie A)
7.1 Wanneer in de overeenkomst een termijn overeengekomen is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden is dit te allen tijde een indicatieve termijn maar nooit een fatale termijn.
7.2 Indien opdrachtnemer, ongeacht de omstandigheden en oorzaken, verwacht een termijn te overschrijden zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Artikel 8. Exclusiviteit (sectie A)
8.1 Voor de duur van de overeenkomst verleent opdrachtgever aan opdrachtnemer het exclusieve recht de toegewezen opdracht uit te voeren.
8.2 Het is Opdrachtgever gedurende de duur van de Overeenkomst en één (1) jaar na het eindigen daarvan, niet toegestaan om een werknemer van Opdrachtnemer direct of indirect in dienst te nemen dan wel een contractuele relatie aan te gaan, tenzij Opdrachtnemer hier voorafgaand schriftelijk toestemming voor heeft verleend. Voor iedere inbreuk verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare boete van € 50.000,- per overtreding en € 1.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om schadevergoeding (inclusief juridische kosten) te vorderen.

Artikel 9. Betaling (sectie A)
9.1 Partijen hebben in de overeenkomst afspraken gemaakt over de betaling van de door de opdrachtnemer verrichte of te verrichten diensten. De betaling dient te geschieden conform de overeenkomst.
9.2 Alle door WOW Creators opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.
9.3 De facturatie van abonnement vormen met een minimum van 12 maanden zal geschieden in maandtermijnen met een depot voorschot voor aanvangswerkzaamheden. Bij overige projecten worden altijd 50 % vooraf gefactureerd en 50 % na oplevering. Het voorschot zal vermeld worden in de offerte en/of het contract. De Opdrachtgever is gehouden het voorschot te betalen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.4 Indien partijen een aanvullende betalingsregeling zijn overeengekomen, is deze afzonderlijk schriftelijk aan Opdrachtgever bevestigd en zijn beide partijen daaraan gebonden.
9.5 Betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum op een aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Indien de betaling van de factuur niet binnen deze termijn plaatsvindt, is Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd om de staffel ‘wet normering buitengerechtelijke incassokosten’ in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten worden minimaal gesteld op 15% van de overeengekomen prijs van de overeenkomst, met een minimum van EURO 250,- exclusief btw. De eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
9.6 De Opdrachtgever kan zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen. Indien de Opdrachtgever meent aanspraken terzake de overeenkomst met WOW Creators te kunnen doen gelden, ontheft dat hem niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze van zijn betaling.
9.7 Indien Opdrachtgever verzuimt deze betalingsverplichtingen na te komen, is opdrachtnemer bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten en/of te staken.
9.8 In geval van beslag, liquidatie, faillissement, schuldsanering of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van de Opdrachtnemer op de Opdrachtgever en verplichtingen van opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.
9.9 Opdrachtgever is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.

Artikel 10. Incassokosten (sectie A)
10.1 Alle kosten die WOW Creators moet maken, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke kosten, om zijn toekomende te innen, komen voor rekening van Opdrachtgever.
10.2 Opdrachtnemer en Opdrachtgever komen in verband met het bepaalde in artikel 10.1 overeen dat de buitengerechtelijke incassokosten zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA-tarief) wordt gehanteerd. Deze tarieven berusten op de in de wet gestelde redelijkheid en billijkheid en staan los van de werkzaamheden die hebben plaatsgevonden.

Artikel 11. Geheimhouding (sectie A)
11.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtgever zal zonder toestemming van Opdrachtnemer geen mededelingen doen over de aanpak van Opdrachtnemer, haar werkwijze en dergelijke, dan wel de bevindingen en rapportages van Opdrachtnemer ter beschikking stellen.
11.2 Opdrachtnemer heeft het recht om de naam en het logo van opdrachtgever te gebruiken als referentie op zowel de website, socials als overige media cases. Alsmede het delen van, afgeschermd van de projectnaam, als referentie te delen.

Artikel 12. Uitvoering (sectie B)
12.1 Opdrachtgever verstrekt alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden, waaronder de inlogcodes van de noodzakelijke social accounts, FTP-gegevens en de inloggegevens van het CMS tijdig aan Opdrachtnemer. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, kan Opdrachtnemer niet met de uitvoering van de werkzaamheden beginnen en heeft Opdrachtnemer in eerste instantie het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correct verzamelen en beheren van onder meer de gegevens AVG.

Indien opdrachtgever ook op een daartoe strekkend verzoek nalaat de verzochte gegevens te verstrekken, of anderszins in gebreke blijft met nakoming van enige voorwaarde uit overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst buitengerechtelijke te ontbinden, onverminderd het recht van opdrachtnemer om volledige betaling (inclusief rente en kosten) te vorderen conform artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

12.2 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar goed inzicht en beste vermogen uitvoeren.
12.3 WOW Creators kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor problemen met betreffende accounts. Ook zal opdrachtnemer nooit “white-, grey-, of black hat” technieken toepassen.
12.4 Opdrachtnemer kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het door opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

Artikel 13. Intellectueel eigendom (sectie A)
13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door de opdrachtnemer verleende diensten rusten bij opdrachtnemer. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van opdrachtgever is uitgesloten.
13.2 De door opdrachtnemer verstrekte stukken aan Opdrachtgever zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk door opdrachtnemer is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de overeenkomst met opdrachtnemer.
13.3 Alle door Opdrachtnemer geleverde informatie blijft eigendom van Opdrachtnemer. Na afloop van de overeenkomst kan opdrachtnemer opdrachtgever verzoeken aangeleverde informatie zoals rapportages en documenten retour te zenden.
13.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever aan derden wordt verstrekt.
13.5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor de aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 14. Aansprakelijkheid (sectie A)
14.1 De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 250.000,00 (tweehonderdvijftig duizend euro).

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
14.1.1 redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Opdrachtgever wordt ontbonden;
14.1.2 redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Opdrachtnemer op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
14.1.3. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
14.1.4 redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

14.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 1.250.000,00 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend euro).
14.3 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door oOpdrachtgever aan Opdrachtnemer voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 13.1 en 13.2, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten tenzij sprake is van grove schuld of opzet.
14.4 Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Opdrachtnemer vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
14.5 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste acceptatie van het plaatsen van Cookies en overige AVG-regels.
14.6 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door opdrachtnemer geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan opdrachtnemer zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

Artikel 15. Overmacht (sectie A)
15.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan opdrachtnemer is voorgeschreven.
15.2 Indien een overmacht situatie langer dan negentig dagen (90) heeft geduurd hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. In dat geval wordt aan de hand van de duur van de tot dan toe verrichte werkzaamheden afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets

Artikel 16. Apparatuur & Software (sectie B)
16.1 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor apparatuur en faciliteiten die toegang geven tot een netwerk. Op dit netwerk moet opdrachtgever de door opdrachtnemer verstrekte diensten kunnen ontvangen. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de gemaakte communicatiekosten.

Artikel 17. Beheer (sectie B)
17.1 Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd wijzigingen aan te brengen in de technische voorzieningen met betrekking tot de dienstverlening, waaronder maar niet beperkt tot de samenstelling van de lijst van zoekmachines waarbij registratie plaatsvindt.
17.2 Opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen in overeenstemming met hetgeen van een verantwoord en zorgvuldig gebruik van de dienst(en) mag worden verwacht.
17.3 Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor elk gebruik – waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik – dat wordt gemaakt van de aan hem verleende gebruiks- en toegangsrechten en zal zich opstellen en gedragen in overeenstemming met hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht.
17.4 Opdrachtgever zal te allen tijde de aanwijzingen van Opdrachtnemer voor het gebruik van de dienst(en) opvolgen.
17.5 Opdrachtnemer is bevoegd de niet-technische voorzieningen van haar dienstverlening te wijzigen. Een wijziging die naar het redelijk oordeel van Opdrachtnemer een aanzienlijke, niet tijdelijke aanpassing van de zijde van Opdrachtgever vereist, en die zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever bekend zal worden gemaakt. De opdrachtgever kan geen aanspraak maken op (vergoeding van) schade maar heeft het recht de Overeenkomst alsdan op te zeggen, met ingang van de dag van de aangekondigde wijziging.
17.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om technische diensten te staken/verwijderen, indien deze een storing c.q. vertraging van het systeem veroorzaakt. Opdrachtnemer beoordeelt of er sprake is van zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan opdrachtgever het Online Adverteren en/of de Zoekmachine Marketing blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen.
17.7 Opdrachtnemer is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voorzover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door opdrachtnemer te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van opdrachtgever jegens opdrachtnemer ontstaat.

Artikel 18. Overdracht (sectie A)
18.1 Geen van beide partijen is gerechtigd om de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 19. Bevoegde rechter en toepasselijk recht
19.1 Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands Recht van toepassing.
19.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomsten en verbintenissen zoals bedoeld in het vorige lid zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Maastricht.

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op via info@wowcreators.nl