Privacyverklaring & Cookies

Algemeen

Heb je privacy-gerelateerde vragen? Schroom dan niet op meteen contact met ons op te nemen via bovenstaande gegevens. Wij beloven dat we spoedig reageren.

Gegevens & Definities:
A. Privacyverklaring: deze privacyverklaring;
B. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
C. Verantwoordelijke: WOW Creators: 85615226
D. Verwerkers: verwerker is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt van of in naam van de verantwoordelijke:

E. Mail: info@wowcreator.nl
F: Website: www.wowcreators.nl

1. Waarom de WOW Creators privacyverklaring?
Iedere persoon die de Website gebruikt (hierna de “Gebruiker”), stelt bepaalde persoonsgegevens ter beschikking. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat jou te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer gegevens en jou als natuurlijke persoon.

We gebruiken en verwerken enkel jouw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de ‘Privacywet’ betreft een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR of AVG).

Via deze Privacyverklaring wordt iedere Gebruiker van de Website op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die WOW Creators kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. WOW Creators behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker.

2. Doorklik links naar andere website
De inhoud van onze Website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde websites bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men onze Website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.

Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Maak je gebruik van een link op deze Website die leidt naar een vreemde website en laat je persoonlijke gegevens achter op een dergelijke website, dan is de verwerking van die persoonsgegevens niet onderworpen aan deze privacyverklaring, maar aan het eventuele privacybeleid van de beheerder van die vreemde website. Daarom raden wij aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring van deze vreemde websites door te nemen.

3. Wie verwerkt de persoonsgegevens?
3.1 Verantwoordelijke
WOW Creators is verantwoordelijk voor het verwerken van gegevens en bepaalt zelf of samen met andere partijen welke persoonsgegevens worden verzameld, met wel doel en met welke middelen.

3.2 Verwerkers
WOW Creators is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt van of in naam van de verantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerking verantwoordelijke.

4. Wat is de juridische basis voor het verwerken van gegevens
Overeenkomstig met de GDPR-wetgeving, verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:

Op basis van toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing).
Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Gebruiker, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op zijn aanvraag; of
Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie;
Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven naar onze klanten.

5. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
WOW Creators verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

– Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres);
– Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
– Financiële identificatiegegevens (bankgegevens: enkel de noodzakelijke gegevens);
– Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies);
– Persoonlijke gegevens (geslacht, leeftijd, geboortedatum, nationaliteit, identiteitskaartnummer).
– Gegevens over de medereizigers (naam, voornaam, adres, geboortedatum), ten behoeve van de toeristenlijsten voor huiseigenaren.

Deze gegevens worden verzameld wanneer je een boeking plaatst op onze Website of per telefoon. De hoeveelheid verzamelde gegevens is afhankelijk van jouw gebruik van de Website en de functionaliteiten van de Website. Daarnaast gebruiken wij cookies om de Gebruiker te herkennen en een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld favorieten) en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

6. Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen WOW Creators. Jouw persoonsgegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien je ons daarvoor op voorhand jouw expliciete toestemming hebt gegeven.De gegevens die je ons bezorgt in het kader van een sollicitatie, worden in geen enkel geval aan derden onthuld.

7.Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?
Jouw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de in artikel 5 vooropgestelde doelen na te streven. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Gebruiker op geldig het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.

8. Wat zijn jouw rechten?
8.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5.

Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

8.2 Recht op inzage
Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw persoonsgegevens. Aldus heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de persoonsgegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

8.3 Recht op rectificatie van persoonsgegevens
Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren aan zijn “Gebruikersprofiel”. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

8.4 Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens
Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
– Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, ondersteuning, klachtenbewaking en het versturen van nieuwsbrieven;
– Je herroept jouw toestemming tot het verwerken van jouw persoonsgegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw persoonsgegevens;
– Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
– Jouw persoonsgegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
Bescherming tegen fraude en overtredingen;
– Jouw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting. Het verwijderen van persoonsgegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

8.5 Recht op beperking van de verwerking
In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor WOW Creators om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

8.6 Recht om bezwaar te maken
Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de dataverantwoordelijke. WOW Creators zal ophouden jouw persoonsgegevens te verwerken tenzij WOW Creators kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van jouw persoonsgegevens die primeren op jouw recht om zich te verzetten.

8.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om de aan WOW Creators verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm (bijv. een Excel-file) te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerking sverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8 Recht op het intrekken van jouw toestemming
Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze hebt gegeven voor direct marketing doeleinden.

9. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht
Wanneer je niet akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens door WOW Creators, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor Nederland: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/)

10. Wij gebruiken cookies!
Wij gebruiken cookies om de Gebruiker te herkennen en een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld een taal), het gebruik van de Website te controleren en te analyseren en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren. Je kan die cookies weigeren. Als je cookies weigert, is het mogelijk dat de website of delen ervan niet meer naar behoren werken. Voor een goede werking van onze website en voor jou gebruiksgemak maakt WOW Creators gebruik van cookies.

11. Cookies
Wat zijn cookies?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

11.1 Welke cookies gebruiken jullie allemaal?
Noodzakelijke cookies
Noodzakelijke cookies helpen een website nuttiger te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed werken.

Voorkeurscookies
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de voorkeurstaal of de regio waar je woont.

Marketing cookies
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is om advertenties weer te geven die zijn afgestemd op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Statistische cookies
Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Niet-geclassificeerde cookies
Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we samen met de aanbieders van individuele cookies nog aan het classificeren zijn.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden afgestemd. Ook als je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je jouw voorkeuren niet te herhalen waardoor je tijd bespaart en beter gebruik maakt van onze website. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Gebruik van sessiecookies
Met behulp van een sessiecookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser sluit.

Tracking cookies van anderen
Met jou toestemming plaatsen derde partijen als “maar niet beperkt tot” Google, Facebook, Microsoft en AdForm “tracking cookies” op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s jij uit hun netwerk bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van jou online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij krijgen van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk. Dit profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor jou zijn.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk verplicht is, of indien derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan ​​de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google handhaaft de Privacy Shield-principes en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

11.3 Kan ik cookies in- en uitschakelen en verwijderen?
Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vind je in de instructies en/of met behulp van de helpfunctie van je browser.